รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลจากผลการจากการดำเนินงานที่มุ่งมั่น พัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแข้งพัฒนาตำบลอย่างต่อเนื่อง ตามหน้าที่และข้อสั่งการต่างๆ ของหน่วยงาน